The Lotus Center tây hồ, tiêu chuẩn sống thượng lưu